De meest gestelde vragen treft u hier aan.

Hypotheken

Aflossingsvrije Hypotheek en renteaftrek.

Ook na 1 januari 2013 blijft de rente op (aflossingsvrije) hypotheken die voor die datum zijn gesloten (of onder het overgangsrecht vallen) fiscaal aftrekbaar. Er is dus géén verplichting om bestaande aflossingsvrije hypotheken om te zetten naar een andere hypotheekvorm. Ook na 31 december 2012 behouden diegenen die onder het overgangsrecht vallen, de mogelijkheid om bij verhuizen of oversluiten hun (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek mee te nemen. Voor vanaf 1 januari 2013 afgesloten nieuwe aflossingsvrije hypotheken bestaat geen renteaftrek.

Is mijn kapitaalverzekering een KEW?

Er is sprake van een kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) indien op een van de polisbladen van uw kapitaalverzekering een clausule is geplaatst met een soortgelijke tekst als onderstaand:

De begunstigde zal de verzekerde uitkering aanwenden ter aflossing van de eigenwoningschuld in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001 van de verzekeringnemer, van diens echtgeno(o)t(e) of van degene met wie de verzekeringnemer duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.

Aanvullende hypotheek.

Wilt u een aanvullende hypotheek dan onderzoeken wij graag voor u de mogelijkheden en zijn wij u graag behulpzaam bij de aanvraag en de afwikkeling. Vriendelijk verzoeken wij u het contactformulier in te vullen. Na ontvangst zal één van onze adviseurs zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Is oversluiten van mijn hypotheek zinvol?

Dit is afhankelijk van veel factoren. Deze vraag is dus niet éénvoudig te beantwoorden. Wilt u weten of het voor u verstandig is?
Neem dan contact met ons op via info@acadiumbastion of 010 403 11 11.
Een van onze adviseurs zal dan geheel vrijblijvend en kosteloos een analyse doen.

Geen vast dienstverband en toch een hypotheek afsluiten.

Indien u geen vast dienstverband heeft, is uw werkgever misschien bereid om een intentieverklaring af te geven. Hierin verklaart de werkgever de intentie te hebben bij het aflopen van het tijdelijke contract deze om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd, oftewel een vast dienstverband.
Acadium Bastion / Het Hypotheekcentrum voor Academici is in sommige gevallen in staat om ook zonder een intentieverklaring de hypotheek voor u te regelen.

Wilt u uw mogelijkheden weten? Neem dan contact met ons op via info@acadiumbastion.nl of 010 403 11 11.

Een van onze adviseurs zal dan geheel vrijblijvend en kosteloos een afspraak met u maken voor een oriënterend gesprek.

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Aftrekbaar
•Taxatiekosten om de waarde van het huis vast te laten stellen voor het verkrijgen van uw hypotheek.
•Aanvraagkosten Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
•Notariskosten (inclusief btw) en kadastrale rechten voor de hypotheekakte.
•Advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheek.
•Bereidstellingsprovisie.
•Boeterente voor oversluiten hypotheek.
•Kosten voor het bouwkundig rapport (indien noodzakelijk voor verkrijging hypotheek).

Niet Aftrekbaar
•Taxatiekosten die u bijvoorbeeld maakt om een bod op het huis te kunnen uitbrengen.
•Kosten van de koopovereenkomst van het huis.
•Notariskosten en kadastrale rechten voor de transportakte (de leveringsovereenkomst).
•Bij een bestaand huis: de overdrachtsbelasting (2% van de aankoopsom van de onroerende zaak).
•Makelaarskosten.
•Kosten bankgarantie.

Boetevrij aflossen op uw hypotheek.

Bij alle geldgevers mag u minimaal 10% per kalenderjaar van de oorspronkelijke hoofdsom te allen tijde boetevrij aflossen. Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij u graag naar uw hypotheekakte.
In de beveiligde omgeving van uw geldverstrekker kunt u, nadat u ingelogd bent, het af te lossen bedrag overmaken.

LET OP !
Een extra aflossing op een (bank)spaarhypotheek zal door de geldverstrekker niet zonder advies worden toegestaan.
Voor advies kunt u contact met ons opnemen via info@acadiumbastion.nl of 010 403 11 11.

Wat is een bankgarantie?

Als u en de verkoper het eens zijn over de prijs van de woning die u wilt kopen, tekent u een (voorlopig) koopcontract. De verkoper van het huis wil op dat moment graag de zekerheid hebben dat u het huis ook echt koopt. Daarom moet u als koper vaak een waarborgsom beschikbaar stellen aan de notaris.

De verkoper vraagt u om een waarborgsom als het koopcontract is getekend. Meestal is het bedrag 10% van de verkoopprijs. U mag kiezen of u dit bij de notaris stort of dat u bij de bank een bankgarantie aanvraagt. Bij een bankgarantie is een bank verplicht de waarborgsom te betalen als de verkoper hier om vraagt (bij onrechtmatige ontbinding van het koopcontract).

Wat is een verhoogde inschrijving?

In de hypotheekakte wordt een hoger hypotheekbedrag opgenomen dan u daadwerkelijk leent. Bijvoorbeeld voor een eventuele verbouwing in de toekomst. Het voordeel van een hogere inschrijving is dat u bij een toekomstige verhoging van de hypotheek, binnen de hogere inschrijving, niet opnieuw naar de notaris hoeft en dus ook niet opnieuw notariskosten verschuldigd bent.

Pensioenen

Mijn pensioenkapitaal bij een verzekeraar komt binnenkort tot uitkering. Wat zijn mijn mogelijkheden?

• Direct (maandelijks) periodiek laten uitkeren
• Uitstellen
• Deels uitstellen, deels laten ingaan (‘deeltijdpensioen’), mits dit in het pensioenreglement staat.

Pensioen maandelijks laten uitkeren kan alleen bij een pensioen-verzekeraar; niet bij een bank.
Shoppen: U kunt ‘shoppen’ bij verzekeraars met het kapitaal voor de hoogste uitkering.
De periodieke uitkering kunt u krijgen als
• Gegarandeerde levenslange periodieke uitkeringen
• Variabel beleggingspensioen maandelijks levenslange uitkeringen
Of deels als garantie, deels variabel.

Vorm pensioenuitkeringen
• Tijdelijk hoog, daarna laag (100:75). Alleen bij garantiepensioen.
• Alleen ouderdomspensioen of ouderdomspensioen + partnerpensioen na overlijden
• Uitruil van ouderdomspensioen deels naar (hoger) partnerpensioen (of onder voorwaarden andersom).
• Uitkeringen ook mogelijk per kwartaal of jaarlijks achteraf (hoger dan maandelijks).
• Mèt of zonder slotuitkering bij overlijden tussen 2 uitkeringen in.

U moet binnen 6 maanden na de einddatum beslist hebben wat u doet en de aanvraag daarvoor moet bij de
verzekeraars(s) binnen zijn.

Bekijk de verschillende mogelijkheden en de economische opbrengst voor u goed.
Het gaat niet zozeer om straks de laagste belasting te betalen (uitstel tot na pensioen-/AOW-ingang),
maar om de afweging wat (economisch) het beste in uw situatie is en wat u wanneer minimaal nodig heeft.
Zo kan bij deze huidige extreem lage rente juist het pensioen gewoon laten ingaan nu een goede keus zijn.

Acadium Bastion kan u dit voorrekenen, u hierin goed adviseren en een passende offerte aanbieden en
hiervoor bemiddelen.
Het bovenstaande is niet uitputtend. We weten meer dan we nu kunnen schrijven.

Afkoop (klein) pensioen mogelijk?

Pensioen kan in principe niet worden afgekocht.

Een uitzondering gold tot 01-01-2019 voor een zogenaamd ‘klein pensioen’ (2018: jaaruitkering < € 474,11). Met ingang van 01-01-2019 is de Wet Waardeoverdracht klein pensioen 2018 in werking getreden en zal voor een pensioen premievrij op/na 01-01-2018 automatisch waardeoverdracht plaatsvinden naar de pensioenregeling waar de werknemer actief pensioen opbouwt.
Als dit na 5 jaar jaarlijks onderzoek dan nog steeds niet mogelijk is, zal eventueel afkoop klein pensioen plaatsvinden.
Afkoop klein pensioen, premievrij vóór 2018, is nu nog wel mogelijk.

Vanaf 2020 zullen ook deze oude premievrije kleine pensioenen in een aantal jaren gefaseerd automatisch
worden overgedragen.

Heel kleine pensioenen (< € 2,- per jaar) premievrij na 01-01-2018 zullen wettelijk automatisch vervallen.

Moet mijn (ex-)partner toestemming geven als ik mijn pensioen-ingang wil vervroegen of uit wil stellen?

Bij pensioen-uitstel is geen toestemming nodig. Ook niet bij een verevend pensioen ex-partner.
Bij het vervroegen van pensioeningang is altijd toestemming nodig.

Financiële planning

Hoe zien mijn inkomsten eruit als ik met pensioen ga?

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien wat u hebt opgebouwd bij uw (voormalige) werkgever(s) als u met pensioen gaat en wat u aan AOW gaat ontvangen. Daarnaast heeft u mogelijk nog een of meerdere lijfrenteverzekeringen en/of een lijfrente opbouwrekeningen bij een verzekeraar of bank afgesloten, die kunnen worden ingezet bij pensionering. Ook vermogen/spaargeld kan een rol spelen. Wij helpen u graag verder het complete plaatje te maken met bruto en netto bedragen.

Kan ik eerder stoppen met werken?

De overheid stimuleert het langer doorwerken tot AOW leeftijd. Veel fiscale faciliteiten om eerder te kunnen stoppen zijn al afgeschaft. Denk aan de overbruggingslijfrente, VUT en prepensioenregelingen. Het zal dan ook afhangen van de hoogte van uw spaargeld/vermogen en/of nog in het verleden afgesloten stamrecht- en lijfrenteverzekeringen, die eerder in mogen gaan dan de AOW leeftijd. Ook het naar voren halen van pensioengelden kan een optie zijn. Wij kijken graag mee of u de wens om eerder te stoppen in vervulling kunt laten gaan.

Mijn partner is overleden. Waar heb ik recht op en hoe ziet mijn financiële situatie eruit nu ik er alleen voor sta?

Daar is niet snel een eenduidig antwoord op te geven. Veel vragen komen dan naar boven. Op welke leeftijd is de partner overleden? Is dat voor of na de pensioenleeftijd? Zijn er kinderen en zo ja, hoe oud zijn deze nu? Jonger of ouder dan 18 jaar? Hebt u een kind dat gehandicapt is? Was uw partner in loondienst en bouwde hij/zij een nabestaandenpensioen op of had hij/zij een eigen bedrijf (BV of eenmanszaak). Was er bij het bedrijf een collectieve ANW-hiaat en/of ANW excedent verzekering afgesloten? Heeft uw partner in het verleden nog zelf lijfrentepolissen/rekeningen en/of overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten? Wij helpen u graag met het op een rijtje zetten van de financiële situatie na overlijden en wat er allemaal op financieel gebied geregeld moet worden.

Ontslag. Hoe nu verder?

Het vertrek bij een bedrijf door een reorganisatie of individueel ontslag is nooit leuk. Soms is er een sociaal plan of een vaststellingsovereenkomst aanwezig, waarin staat of men nog recht heeft op een vertrekregeling in de vorm van een beëindigingsvergoeding. Daarnaast hebben wij in Nederland een stuk sociale zekerheid. Iedereen die in Nederland heeft gewerkt en sociale premies heeft afgedragen heeft (bij onvrijwillig vertrek en onder bepaalde voorwaarden) recht op een WW uitkering. Deze is echter van beperkte duur. Na de WW valt men al gauw terug op bijstandsniveau. Wij helpen u graag om uw inkomen, WW en pensioen (eventueel aangevuld met een vertrekregeling) na beëindigen van uw dienstverband op een rijtje te zetten. Als uw financiële plaatje voor de komende periode duidelijk is, dan heeft u meer rust om een volgende stap te nemen. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Arbeidsongeschikt en de financiële gevolgen.

Er is een groot verschil tussen werknemers en zelfstandigen die arbeidsongeschikt raken. Voor werknemers is er het een en ander in de wet/arbeidsvoorwaarden geregeld. De Wet uitbetaling loon bij Ziekte (WULBZ) regelt dat er gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid het loon (gedeeltelijk) wordt doorbetaald door de werkgever. Bent u na twee jaar nog voor meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering. Dit is geregeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor zelfstandigen is er in de wet (nog) niets geregeld. Men zal zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering dienen af te sluiten, die zorgt voor een (gedeeltelijke) aanvulling van het inkomen. Wij kijken graag samen met u naar uw wensen en mogelijkheden om de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen.

Mijn partner en ik gaan scheiden. Hoe zit dat dan met onze lijfrente-, kapitaal-, overlijdensrisico- en/of stamrechtverzekering?

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe u indertijd gehuwd bent. In gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. In het eerste geval zijn alle bezittingen en schulden voor ieder van de helft, behalve bijvoorbeeld erfenissen / schenkingen die onder uitsluiting zijn ontvangen. In het tweede geval hangt het ervan af hoe het bezit/eigendom van bepaalde goederen, waaronder de verzekeringen, zijn geregeld. Bij een echtscheiding kan men in het convenant hiervan afwijken en samen bepalen wie welke goederen c.q. verzekeringen krijgt of dat deze gesplitst dienen te worden. Alvorens iets te kunnen regelen voor u, zullen wij altijd vragen naar een kopie van het door beiden getekende echtscheidingsconvenant en een kopie van de inschrijving van de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand. Verder helpen wij u graag met de gehele afhandeling en bemiddeling van de verzekeringen na echtscheiding.

Opstarten eigen onderneming. Welke verzekeringen heb ik nodig? Hoe bouw ik pensioen op?

Indien u uw eigen onderneming (eenmanszaak of BV) opstart, zullen er een aantal zaken geregeld dienen te worden om de risico’s, die u mogelijk kunt lopen, te beperken. Ten eerste de mogelijkheid dat er iets mis gaat tussen u en uw opdrachtgever(s) en deze laatste u aansprakelijk stelt voor de gevolgen. Dit risico kunt u afdekken met een bedrijfs- of beroeps aansprakelijkheidsverzekering. Ten tweede loopt u het risico (buiten uw schuld om) arbeidsongeschikt te worden, waardoor u geen of minder inkomsten heeft dan voorheen. Dit risico kunt u afdekken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ten derde zult u ook uw eigen pensioen moeten opbouwen. Dat kan fiscaal vriendelijk door jaarlijks bedragen te storten op een geblokkeerde lijfrenteopbouwrekening. Aan de hoogte van de bedragen zijn wel regels verbonden. Evenals de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn deze lijfrentebedragen jaarlijks aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij leggen u graag alle spelregels uit en helpen u met het maken van de juiste keuzes.

Schadeverzekeringen

Welke verzekering(en) heb ik nodig?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen onze schadespecialisten voor u nauwkeurig in kaart brengen welke schadeverzekeringen noodzakelijk zijn.